L Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 25 stycznia 2023

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 63 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:25:00
Liczba odtworzeń: 118
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniane przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do szkół i przedszkoli.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Kleszczewie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Kleszczewie, poprzez zmianę siedziby.
8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Radzie Wiejskiej Bilche-Zolotetska w Ukrainie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy zapewnianej przez Gminę Kleszczewo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień na 2023 r.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2023-2027.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku - świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na Wójta Gminy Kleszczewo.
17.Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie
18.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
19.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
20.Zapytania i wolne wnioski.
21.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad