LI Sesja Rady w dniu środa, 25 stycznia 2023

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 25 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:41:25
Liczba odtworzeń: 502
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2023 rok;
b)w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nyskiego;  
c)w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
d)w sprawie likwidacji Przedszkola w Przechodzie;  
e)w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korfantów na lata 2022-2025.  
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
14:489.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad