Sesja Rady w dniu wtorek, 24 stycznia 2023

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 24 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:29:36
Liczba odtworzeń: 414
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:461.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:482. Przedstawienie porządku obrad sesji.
15:483. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
15:554. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
15:595. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2023.
16:016. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.
16:027. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego (250 tys).
16:038. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego (210 tys).
16:059. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania nieodpłatnie z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
16:0710. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej będącej centrum usług wspólnych pn.:”Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola” oraz nadania jej statutu.
16:0811. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Grębocice z zakresu ochrony zdrowia.
16:1012. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Grębocicach poprzez likwidacje oddziału zamiejscowego.
16:1213. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2023.
16:1314. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębocice.
16:1415. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16:1416. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy w Grębocicach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje