XLIV sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2023 godz.15.00

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 6 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:14:48
Liczba odtworzeń: 872
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:052.Przedstawienie porządku obrad.
15:053.Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji z dnia 20 grudnia 2022 r.
15:084.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:285.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
15:326.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:337.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2023-2028.
15:348.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/225/2022 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2023.
15:349.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice.
15:3510.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Pawłowice.
15:3611.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na realizację letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg.
15:3712.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy.
15:3813.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza.
15:3914.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Pawłowickiej Spółdzielni Energetycznej.
15:3915.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.
15:4016.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.
15:4117.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach.
15:4218.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pawłowice.
15:4419.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
16:1420.Wolne głosy i wnioski.
16:1421.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad