LII Sesja Rady w dniu wtorek, 17 stycznia 2023

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 24 stycznia 2023
Długość nagrania: 00:28:02
Liczba odtworzeń: 471
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad LI Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2023 r.;
2)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na zakup sprzętu pożarniczego;
3)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu pożarniczego;
4)ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
5)ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sędziejowice;
6)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wniesionej na uchwałę nr XLI/328/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2022 roku;
7)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
8)zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na terenie Gminy Sędziejowice „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 r.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad