LI Sesja Rady w dniu czwartek, 29 grudnia 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 6 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:33:08
Liczba odtworzeń: 27
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
4.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
5.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad L Sesji Rady Gminy.
6.Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2023-2035:
1)przyjęcie Autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2023-2035;
2)zapoznanie się z uchwałą Nr I/151/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Sędziejowice;
3)podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2023-2035.
7.Uchwalenie budżetu Gminy Sędziejowice na 2023 r.:
1)przyjęcie Autopoprawki do projektu budżetu Gminy Sędziejowice na 2023 r.;
2)zapoznanie się z uchwałą Nr I/152/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Sędziejowice na 2023 rok;
3)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziejowice na 2023 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)określenia sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych;
2)przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2023-2026;
3)planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023 oraz określenia na rok 2023 maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznane w roku 2023;
4)ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sędziejowice;
5)rozpatrzenia skargi z dnia 9 grudnia 2022 r.;
6)przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2023 r.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad