Sesja Rady w dniu poniedziałek, 23 stycznia 2023

Rada Miasta Kobyłka
Czas publikacji: 24 stycznia 2023
Długość nagrania: 07:12:46
Liczba odtworzeń: 1071
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie LIX sesji Rady Miasta
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad
3.Zatwierdzenie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami
5.Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych
6.Pytania od mieszkańców
7.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami
8.Informacja i ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście Kobyłka za 2022 r. Działalność Komisariatu Policji
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2041
10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na rok 2023
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kobyłce pomiędzy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Macieja Rataja i linią kolejową
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023"
14.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/30/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
16.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/230/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
17.Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów specjalnych, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka
18.Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kobyłka dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
19.Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia woli wynajmu obiektu na potrzeby oświatowe.
20.Rozpatrzenie projektu uchwały ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
21.Rozpatrzenie uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego w Mieście Kobyłka.
22.Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Kobyłka
23.Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kobyłka na rok 2023
24.Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023
25.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4352W ul. Szerokiej w Kobyłce"
pokaż cały porządek obrad