Lista obecności na posiedzeniu

IV Sesja Rady w dniu wtorek, 18 grudnia 2018

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 157 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 04:17:22
Liczba odtworzeń: 648

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
3.Przedstawienie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027
1)Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
2)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn
3)Dyskusja
4)Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027:
4.Przedstawienie i głosowanie projektu budżetu Gminy Kostrzyn na rok 2019:
1)Przedstawienie projektu uchwały budżetowej
2)Przedstawienie opinii komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
3)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Kostrzyn na 2019 rok
4)Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji
5)Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu
6)Dyskusja nad wniesionymi przez komisje i na sesji poprawkami i ich przegłosowanie
a)Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały budżetowej na 2019 r., zgłoszonej przez p. Szymona Nadolnego
b)Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały budżetowej na 2019 r., zgłoszonej przez p. Przmysława Kubiaka
7)Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z przyjętymi poprawkami
5.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie
2)Udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień
3)Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2018 rok
4)Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2018-2027
5)Wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2018 roku
6)Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn na 2019 rok
7)Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
8)Ustalenia na rok 2019 średniego miesięcznego kosztu usług świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gwiazdowie
9)Zmiany do uchwały Nr XXXVII/313/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
10)Udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na wspófinansowanie zakupu busów celem obniżenia kosztu wozokilometra
11)Ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingu zlokalizowanym przy budynku Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
12)Zmiany uchwały Nr XXXVII/314/2017 z dnia 26 października 2017 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi nr 2514 P i 2439 P
13)Nadania nazw drogom wewnętrznym w Kostrzynie
14)Nadania nazwy placu w Siekierkach Wielkich
15)Wzniesienia obelisku upamiętniającego mieszkańców Siekierek uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz walczących o Niepodległość Polski
16)Wzniesienia obelisku upamiętniającego mieszkańców Wiktorowa uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz walczących o Niepodległość Polski
17)Powierzenia reprezentowania Gminy Kostrzyn w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
6.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski
7.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Gminy Kostrzyn - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje