IV Sesja Rady w dniu wtorek, 18 grudnia 2018

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 435 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 04:17:22
Liczba odtworzeń: 1010
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
3.Przedstawienie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027
1)Omówienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
2)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn
3)Dyskusja
4)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027:
4.Przedstawienie i głosowanie projektu budżetu Gminy Kostrzyn na rok 2019:
1)Przedstawienie projektu uchwały budżetowej
2)Przedstawienie opinii komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
3)Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Kostrzyn na 2019 rok
4)Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji
5)Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu
6)Dyskusja nad wniesionymi przez komisje i na sesji poprawkami i ich przegłosowanie
a)Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały budżetowej na 2019 r., zgłoszonej przez p. Szymona Nadolnego
b)Głosowanie nad poprawką do projektu uchwały budżetowej na 2019 r., zgłoszonej przez p. Przmysława Kubiaka
7)w sprawie budżetowej na rok 2019 wraz z przyjętymi poprawkami
5.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał:
1)w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie
2)w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień
3)w sprawie zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2018 rok
4)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2018-2027
5)w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2018 roku
6)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn na 2019 rok
7)w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych
8)w sprawie ustalenia na rok 2019 średniego miesięcznego kosztu usług świadczonych w Dziennym Ośrodku Wsparcia w Gwiazdowie
9)w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/313/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania
10)w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kostrzyn dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na wspófinansowanie zakupu busów celem obniżenia kosztu wozokilometra
11)w sprawie ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingu zlokalizowanym przy budynku Urzędu Miejskiego w Kostrzynie
12)w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/314/2017 z dnia 26 października 2017 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi nr 2514 P i 2439 P
13)w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Kostrzynie
14)w sprawie nadania nazwy placu w Siekierkach Wielkich
15)w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego mieszkańców Siekierek uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz walczących o Niepodległość Polski
16)w sprawie wzniesienia obelisku upamiętniającego mieszkańców Wiktorowa uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz walczących o Niepodległość Polski
17)w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kostrzyn w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
6.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski
7.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad