LXXIX sesja RM - 29 grudnia 2022 r.

Rada Miejska w Tarnowie
Czas publikacji: 16 stycznia 2023
Długość nagrania: 04:21:32
Liczba odtworzeń: 326
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:011.Otwarcie obrad LXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:072.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
09:083.Przyjęcie protokołów z LXXVI zwyczajnej, LXXVII i LXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
09:224.Zapytania i interpelacje radnych oraz oświadczenia i wolne wnioski.
09:245.[I] Zmiana uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Tarnowa na lata 2022-2037 – podjęcie uchwały.
09:256.[II] Zmiana uchwały budżetowej Gminy Miasta Tarnowa na rok 2022 – podjęcie uchwały.
09:267.[III] Ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenie ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie – podjęcie uchwały.
12:318.[5] Uchwała budżetowa Gminy Miasta Tarnowa na 2023 rok – podjęcie uchwały.
12:469.[6] Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023 – 2037 – podjęcie uchwały.
10.[7] Przystąpienie do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa” – podjęcie uchwały.
13:0311.[8] Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Tarnowskiemu realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podjęcie uchwały.
13:0512.[9] Wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do porozumienia dotyczącego powierzenia przez Powiat Tarnowski realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (typ B) – podjęcie uchwały.
13:1613.[IV] Przyjęcie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wycofania z dalszego procedowania projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej – podjęcie uchwały.
13:1714.[V] Zmiana uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia na terenie Gminy Miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
13:1915.[10] Zmiana uchwały w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu na terenie miasta Tarnowa – podjęcie uchwały.
13:2016.[11] Zmiana w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
13:2117.[12] Zmiana w składzie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Tarnowie – podjęcie uchwały.
13:2118.[13] Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym.
13:2119.Odpowiedzi Prezydenta na zapytania i interpelacje radnych.
13:2120.Zamknięcie obrad LXXIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad