Nagranie XLII sesji Rady Miejskiej z dnia 29.12.2022 r.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Czas publikacji: 3 stycznia 2023
Długość nagrania: 01:44:48
Liczba odtworzeń: 556
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:211.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
14:212. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2022 r.
14:413. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
14:454. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2031.
15:075. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok, w tym: a) przedstawienie przez Burmistrza projektu budżetu, b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej, d) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków komisji, e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok.
15:086. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2031.
15:107. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2022 rok.
15:138. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku.
15:179. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu przyjmowania odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku.
15:2010. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.
15:2311. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Stowarzyszeniem Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego – Liderem, a Partnerami, tj. Miastem Białystok, Gminą Choroszcz, Gminą Dobrzyniewo Duże, Gminą Juchnowiec Kościelny, Gminą Łapy, Gminą Supraśl oraz Gminą Turośń Kościelna na rzecz realizacji projektu „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”.
15:2712. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na wykonywanie czynności związanych z dostępem do danych przestrzennych.
15:2813. Zaakceptowanie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2023 r.
15:2914. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
15:3015. Zaakceptowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa na 2023 r.
15:3116. Zaakceptowanie planu pracy Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na 2023 r.
16:0117. Sprawy różne (wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele Radnych).
16:0118. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad