Sesja Rady w dniu piątek, 30 grudnia 2022

Rada Gminy Ropa
Czas publikacji: 30 grudnia 2022
Długość nagrania: 01:37:05
Liczba odtworzeń: 583
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2022 i Uchwały budżetowej Gminy Ropa Nr XXXV/247/21 /druk nr 74/.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 75/.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania /druk nr 76/.
7.Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
8.Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy w sprawie Uchwały Budżetowej na 2023 rok.
9.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu.
10.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami.
11.Głosowanie w sprawie poprawek do projektu uchwały budżetowej.
12.Głosowanie w sprawie Uchwały Budżetowej na 2023 rok z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek /druk nr 64/.
13.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ropa /druk nr 65/, po uprzednim odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu sesji Rady Gminy Ropa na 2023 r. /druk nr 77/.
15.Zapytania dotyczące sprawozdania Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
16.Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy.
17.Zatwierdzenie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Gminy Ropa.
18.Wolne wnioski i zapytania.
19.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad