III Sesja Rady Miejskiej w Augustowie - 17 grudnia 2018

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 526 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 05:35:18
Liczba odtworzeń: 1372
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od ostatniej sesji Rady Miejskiej.
4.Interpelacje i zapytania radnych
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
b)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
c)ustanowienia oraz określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami,
d)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasto Augustów na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
e)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2019 rok,
f)uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2019 rok,
g)wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Augustowie do Augustowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
h)zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie przystąpienia miasta Augustowa do Augustowskiej Organizacji Turystycznej oraz wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania miasta w tej organizacji,
i)zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Niemen”,
j)wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miasto Augustów do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza,
k)zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Augustowie w Komitecie Rewitalizacji Gminy Miasta Augustów,
l)ustalenia stref taryfowych dla taksówek na obszarze Miasta Augustowa,
m)zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów".
n)sprostowania błędu w uchwale Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/166/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie Statutu Miasta Augustowa,
o)zmian budżetu miasta na rok 2018,
p)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2018-2031,
r)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2035,
1)wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)zapoznanie z opiniami Komisji.
s)uchwalenia budżetu miasta na rok 2019.
1)wystąpienie Burmistrza Miasta,
2)zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3)zapoznanie z opiniami Komisji.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.Przyjęcie protokołu z obrad II sesji RM z 26.11.2018 r.
8.Zapytania i wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad