LXVII Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 grudnia 2022r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 30 grudnia 2022
Długość nagrania: 05:21:02
Liczba odtworzeń: 697
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad sesji.
16:072.Sprawdzenie kworum.
16:133.Przedstawienie porządku obrad.
16:284.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
19:335.Sprawy różne.
19:456.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
20:167.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2023-2037.
20:418.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2023 r.
20:469.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych na 2023 r.
20:5010.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XX/208/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
20:5911.Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wasilków na lata 2023-2028.
21:0212.Interpelacje i zapytania Radnych.
21:1313.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
21:1814.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Wasilkowie na 2023 r.
21:2015.Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2023 r.
21:2116.Przyjęcie planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej na 2023 r.
21:2217.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r.
21:2318.Przyjęcie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 r.
21:2419.Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Miejskiej.
21:2420.Przyjęcie protokołu LXIV sesji Rady Miejskiej.
21:2521.Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Miejskiej.
21:2722.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad