XLVIII Sesja Rady Miejskiej we Wschowie

Rada Miejska we Wschowie
Czas publikacji: 29 grudnia 2022
Długość nagrania: 03:12:26
Liczba odtworzeń: 455
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:122. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
10:133. Przyjęcie protokołu XLVI Sesji Rady Miejskiej.
10:134. Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Miejskiej.
10:135. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w okresie międzysesyjnym.
10:236. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2022 rok.
10:267. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/319/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2022 – 2029.
11:328. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2023 rok.
11:429. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030.
12:1110. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2024 roku w formie dotacji celowej na dofinansowanie 50% kosztów opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku Łysiny - Tylewice w zakresie budowy ścieżki rowerowej w szacunkowej kwocie 75 000,00zł.
12:1511. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Wschowa do kategorii dróg gminnych.
12:2112. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wschowa.
12:2313. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
12:2414. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" we Wschowie na rok 2023.
12:2515. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu, będących podstawą do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
12:3216. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za znaczące wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
12:3917. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Wschowa na 2023 rok.”
12:4418.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.
12:5819.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
13:0220.Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Wschowa niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
13:0421. Interpelacje i zapytania radnych.
13:1322. Wnioski i informacje.
13:1323. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad