LIX Sesja Rady w dniu 28 grudnia 2022

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 28 grudnia 2022
Długość nagrania: 05:11:36
Liczba odtworzeń: 585
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołu LVIII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.harmonogramu sesji Rady Miasta Kalisza na 2023 r.,
2.wskazania radnych Rady Miasta Kalisza do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
3.zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,
4.zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
5.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
6.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Godziesze Wielkie a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
7.wyrażenia woli utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą: „Komunalny Związek Transportu Publicznego”,
8.ustalenia na 2023 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
9.ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok,
10.ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok,
11.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
12.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043,
13.ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
14.emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
15.Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043:
-przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
-przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
-przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
-przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
-dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
-głosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
-głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2023-2043,
16.uchwały budżetowej na 2023 rok:
-przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,
-przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miasta o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
-przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Miasta Kalisza na 2023 rok,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok,
-przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,
-dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,
-głosowanie autopoprawek do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,
-głosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,
17.ustanowienia roku 2023 w Kaliszu Rokiem Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława i Władysława.
18.rozpatrzenia skargi pana ...na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu,
19.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatówek a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
VIOdpowiedzi na interpelacje.
VIIInterpelacje.
VIIIZapytania radnych.
IXWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XPunkt obywatelski.
XIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad