XLV Sesja Rady Miasta Ustroń 22.12.2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 23 grudnia 2022
Długość nagrania: 02:04:43
Liczba odtworzeń: 550
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:022.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miasta.
14:033.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:034.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:165.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
14:176.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:207.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
14:348.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:499.Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na 2023 rok.
14:5010.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:5511.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu.
14:5612.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu na gruncie gminnym.
14:5813.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
15:4214.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu dla obszaru w granicach ulic Andrzeja Brody, Michała Grażyńskiego, Alei Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów i Pod Skarpą.
15:4315.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustron.
15:4416.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
16:0017.Sprawy bieżące Miasta.
16:0318.Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:0319.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad