LXII sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 21.12.2022 godz. 13.00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 21 grudnia 2022
Długość nagrania: 02:42:27
Liczba odtworzeń: 992
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:011.Otwarcie Sesji.
13:022.Przedstawienie porządku obrad Sesji.
13:053.Złożenie ślubowania przez Radnego Rady Powiatu w Gołdapi Pana Adama Bruś.
13:074.Przyjęcie protokołów z LX (60), LXI (61) Sesji.
13:085.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
13:276.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
13:327.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
14:118.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023 – 2039 oraz Budżetu Powiatu Gołdapskiego na rok 2023 z uwzględnieniem autopoprawki :
14:23a)opinia o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023– 2039 i projekcie budżetu powiatu na rok 2023 Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej.
14:46b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2023– 2038, możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok i projektu budżetu powiatu na rok 2023.
9.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
14:52a)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2039,
15:14b)uchwalenia budżetu Powiatu Gołdapskiego na 2023 rok,
15:15c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037,
15:19d)zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2022 rok,
15:21e)zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Gołdapi na 2023 rok,
15:22f)zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2023,
15:24g)zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi na rok 2023.
15:25h)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gołdapskiego do roku 2030”.
15:2610.Interpelacje Radnych.
15:2711.Zapytania Radnych.
15:3112.Wnioski i oświadczenia Radnych.
15:3113.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
15:3114.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
15:4015.Sprawy różne.
15:4016.Wolne wnioski.
15:4017.Głos wolny.
15:4218.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad