LI Sesja Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 20 grudnia 2022

Rada Miejska Rydzyny
Czas publikacji: 21 grudnia 2022
Długość nagrania: 01:48:45
Liczba odtworzeń: 750
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad Sesji.
16:122.Przyjęcie porządku obrad.
16:233.Informacja Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie na temat realizacji porozumienia międzygminnego w zakresie komunikacji miejskiej.
16:264.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16:295.Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
16:426.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2023 – 2038.
16:31a)Odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
16:35b)Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rydzyna.
16:40c)Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zgłoszenie zmian w tym autopoprawek.
16:42d)Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu i ich przegłosowanie.
16:42e)Głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rydzyna – druk 371.
7.Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok.
16:53a)Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
17:01b)Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023r.
17:02c)Odczytanie opinii Komisji stałych Rady.
17:09d)Wyrażenie stanowiska przez Burmistrza w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosków zawartych w opiniach Komisji Rady.
17:10e)Dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie.
17:11f)Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej – druk nr 372.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
17:31a)zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 373,
17:31b)zmiany Uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022 – 2038 ze zm. – druk nr 374,
17:33c)określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie - druk nr 375,
17:35d)emisji obligacji – druk nr 376.
17:40e)przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę - druk nr 377.
17:409.Interpelacje i zapytania radnych.
17:4010.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
17:4611.Wolne wnioski i informacje.
17:4612.Zakończenie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad