LII Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 21 grudnia 2022 r.

Rada Gminy Lubicz
Czas publikacji: 21 grudnia 2022
Długość nagrania: 00:33:16
Liczba odtworzeń: 559
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Przyjęcie protokołów:
a) z sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2022 r.
b) z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z 8 grudnia 2022 r.
3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
c) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
d) w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/324/20 RADY GMINY LUBICZ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia oraz w sprawie trybu i kryterium przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubicz
e) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubicz.
7.Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad