XLVII Sesja Rady w dniu piątek, 25 listopada 2022

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 100 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:08:16
Liczba odtworzeń: 152
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kolonia Wierzchowisko i Lubojna w gminie Mykanów – etap II.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z art. 39a ustawy- Prawo oświatowe.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Wierzchowisko
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2023
16. Zapytania i wnioski sołtysów.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Gminy Mykanów.
pokaż cały porządek obrad