XLVI Sesja Rady w dniu piątek, 21 października 2022

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 20 grudnia 2022
Długość nagrania: 01:19:41
Liczba odtworzeń: 629
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 203/XX/2009 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach:  Cykarzew Północny przy ul. Ogrodowej i Grabówka przy ul. Kasztanowej w gminie Mykanów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cykarzew Północny przy ul. Częstochowskiej w gminie Mykanów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, na której posadowione są urządzenia kanalizacyjne technologicznie związane z odprowadzaniem ścieków, stanowiących własność Gminy Mykanów na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz wyrażenia zgody na przekazanie tego majątku w drodze aportu przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XX/202 Rady Gminy Mykanów z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
14.Zapytania i wnioski sołtysów
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Mykanów
pokaż cały porządek obrad