LXIII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 15 grudnia 2022 r. o godz. 9.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 15 grudnia 2022
Długość nagrania: 03:00:15
Liczba odtworzeń: 861
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie obrad LXIII sesji i stwierdzenie kworum.
09:062.Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
09:093.Przyjęcie porządku obrad.
09:104.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
09:135.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (LXIII_542_2022).
09:166.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2023 rok (LXIII_543_2022).
09:197.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LVIII/504/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Stryków pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków" (LXIII_544_2022).
09:538.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LXIII_545_2022).
09:579.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/423/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2022-2032 (LXIII_546_2022).
10:0310.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023 – 2033 po autopoprawkach (LXIII_547_2022).
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok po autopoprawkach (LXIII_548_2022).
10:15a)przedstawienie projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok po autopoprawkach, wraz z uzasadnieniem Burmistrza Strykowa,
10:20b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok,
10:21c)przedstawienie opinii Komisji budżetu RM w Strykowie do projektu budżetu Gminy Stryków na 2023 rok,
11:45d)jawna debata budżetowa,
11:47e)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok.
11:5012.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryków na lata 2022-2026
11:5113.Zatwierdzenie protokołu z LXII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 24 listopada 2022 r.
11:5614.Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
11:5915.Zamknięcie obrad LXIII sesji.
pokaż cały porządek obrad