XLIX Sesja Rady w dniu piątek, 29 listopada 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 15 grudnia 2022
Długość nagrania: 01:27:36
Liczba odtworzeń: 439
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Zapoznanie się z informacjami podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.
7.Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sędziejowice za rok szkolny 2021/2022 - podjęcie uchwały.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
3)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na zakup ubrań i butów specjalnych;
4)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
5)przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sędziejowice na lata 2022 - 2032”;
6)zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego;
7)przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sędziejowice na lata 2023-2026;
8)ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców;
9)przyjęcia ’’Programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
9.Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy o wyznaczeniu na rok 2023 podmiotu, w którym będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
10.Przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Łasku dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Łasku na rok 2023 w zakresie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad