Sesja Rady w dniu czwartek, 16 stycznia 2020

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 413 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 03:27:17
Liczba odtworzeń: 509
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:122. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
14:123. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
14:124.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14:535.Wolne wnioski.
14:566.Wnioski stałych Komisji Rady Gminy.
14:597.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
15:038.Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzonych w formie Świetlicy Środowiskowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.
15:049.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.
15:1010.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zawoja na lata 2020-2025.
15:1811.Podjęcie uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2020 roku.
15:3012.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Zawoja na lata 2020-2023" będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa "Zawoja" Sp. z o.o.
15:3213.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
15:3414.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Powiatowi Suskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania w zakresie ochrony zdrowia.
15:3815.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy Zawoja na 2020 rok.
15:4717.Podjęcie uchwały w sprawie: dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Zawoja w roku 2019.
16:0818.Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
17:1819.Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zawoja na rok 2020.
16:34a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
16:35b)odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju,
16:36c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o projekcie uchwały budżetowej,
16:44d)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
17:15e)dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
17:18f)głosowanie uchwały budżetowej z uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.
20.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad