L Sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 30.11.2022

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 1 grudnia 2022
Długość nagrania: 02:52:36
Liczba odtworzeń: 307
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
12:112. Przedstawienie porządku obrad.
12:123. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12:124. Interpelacje radnych.
12:195. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Podejmowanie uchwał:
1)w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tuchów w roku szkolnym 2022/2023.
2)w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
3)w sprawie nadania nazw rondom i mostowi w Tuchowie.
4)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2023 na obszarze Gminy Tuchów.
5)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tuchów.
6)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7)w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
8)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
9)w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/414/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Tuchowa”.
10)w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługę odbierania odpadów komunalnych.
11)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2022-2034,
14:4612)w sprawie zmian w uchwale nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2021 r. – uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2022 rok.
14:467. Odpowiedzi na interpelacje.
14:548. Zapytania i wolne wnioski.
14:559. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad