L Sesja Rady Gminy Lubicz z dnia 30 listopada 2022

Rada Gminy Lubicz
Czas publikacji: 30 listopada 2022
Długość nagrania: 01:18:05
Liczba odtworzeń: 704
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy:
a) stwierdzenie quorum
b) odczytanie porządku obrad
c) zgłaszanie spraw do porządku.
2. Przyjęcie protokołów:
a) z sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2022 r.
b) z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z 17 listopada 2022 r.
3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami.
4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości gruntowej położonej w Złotorii na rzecz Powiatu Toruńskiego
b) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie
c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
d) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia
e) w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Krobia
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
g) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
h) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
i) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”
j) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
k) w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023”
l) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, ustalenia wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
m) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
n) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz na lata 2013 - 2032
o) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz
p) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubicz
r)w sprawie nadania nazwy ulicy „Sezamkowa” w miejscowości Krobia
s)w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/512/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2022 r.
t)w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/513/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2022 r.
u)w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/500/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2022 r.
w) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/556/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Miasta Toruń w 2022 r.
x) w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Nowa Wieś
y)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubicz
z) w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/601/22 Rady Gminy Lubicz z dnia 2 września 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującej z grupą obejmującą dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz
aa) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubicz na lata 2023 – 2025
ab) w sprawie uchwalenia dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz na lata 2022 – 2030”
ac) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2022 r.
ad) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.
7. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
8. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad