Nagranie XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 24.11.2022 r.

Rada Miejska w Czarnej Białostockiej
Czas publikacji: 29 listopada 2022
Długość nagrania: 02:22:16
Liczba odtworzeń: 580
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:221.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
14:232. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej z dnia 6 października 2022 r.
14:443. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
14:474. Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie: a) informacja Komendanta Komisariatu Policji w Wasilkowie, b) informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Czarnej Białostockiej.
14:495. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2022 rok.
14:516. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2031.
14:527. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
14:568. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czarna Białostocka na lata 2022-2025”.
14:599. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna Białostocka na 2023 rok.
15:1910. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy w roku 2023 Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15:2211. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
15:2412. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi, Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
15:2813. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
15:3314. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 1578/124 i nr 1578/125 położonych w Czarnej Białostockiej.
15:3515. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna Białostocka.
15:3616. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czarna Białostocka.
15:3917.Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej.
16:4218. Sprawy różne (wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele Radnych).
16:4219. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad