Lista obecności na posiedzeniu

LVII sesja Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej 24 listopada 2022 roku

Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 02:19:49
Liczba odtworzeń: 774
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołów numer: LV i LVI z poprzednich sesji.
5.Informacje Przewodniczącego Rady.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał.
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022;
2)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Środa Wielkopolska;
3)w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska;
4)w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego;
5)w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;
6)w sprawie ustalenia stawki dotacji podmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej na rok 2023;
7)w sprawie udzielania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym położonym poza granicami administracyjnymi miasta Środa Wielkopolska z terenu Gminy Środa Wielkopolska;
8)w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, uczniów i młodzieży do placówek oświatowych;
9)w sprawie opłaty targowej;
10)w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Środa Wielkopolska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023;
11)w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2023 – 2025;
12)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy drodze krajowej nr 11 i ul. Brodowskiej;
13)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z  dotychczasowymi Dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy tych samych nieruchomości bądź części nieruchomości położonych w miejscowościach: Środa Wielkopolska, Zmysłowo, Nadziejewo, Słupia Wielka;
14)w sprawie powołania składu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej;
15)w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Strzeleckiej;
16)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Niedziałkowskiego.
7.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w okresie międzysesyjnym.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10.Wolne głosy.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad