LVIII Sesja Rady w dniu 24 listopada 2022

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 25 listopada 2022
Długość nagrania: 02:17:10
Liczba odtworzeń: 653
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołu LVII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
2.przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b poprzez zmianę jej siedziby,
3.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza,
4.uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”,
5.zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów,
6.określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
7.zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
8.utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kaliszu oraz nadania Statutu,
9.ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kaliszu,
10.zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza,
11.ustalenia w Kaliszu Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
12.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
13.zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje,
14.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ... na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu,
15.wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na grunty stanowiące własność Miasta Kalisza i będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza,
16.ustalenia składu osobowego Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
17.ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
18.ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
19.ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza,
-ustalenia skadu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza
-ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
20.rozpatrzenia petycji w przedmiocie zaprzestania używania w przestrzeni publicznej logotypu herbu Miasta Kalisza,
21.zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
22.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.
VIOgłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XLVI/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej.
VIIPrzyjęcie:
-informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Kalisza za rok szkolny 2021/2022,
-informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
VIIIOdpowiedzi na interpelacje.
IXInterpelacje.
XZapytania radnych.
XIWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIIPunkt obywatelski.
XIIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad