XLIV Sesja Rady Miasta Ustroń 24.11.2022

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 25 listopada 2022
Długość nagrania: 01:08:08
Liczba odtworzeń: 561
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:022.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XLII oraz XLIII sesji Rady Miasta.
14:043.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:054.Oświetlenie na terenie miasta- stan obecny, plany remontowe i inwestycyjne.
14:055.Wierzytelności i zobowiązania Miasta Ustroń – skuteczność windykacji.
14:056.Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Mieszkańcami Miasta Ustroń w przedmiocie projektu uchwały w sprawie częściowego zniesienia użytku ekologicznego „Pióropuszniki nad Wisłą”.
14:067.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:068.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
14:069.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
14:2110.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2022.
14:2111.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:2312.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
14:2413.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Cieszyńskiego do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2659S ul. Daszyńskiego na odcinku ok. 0,2 km (od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Cieszyńską)”.
14:5014.Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
14:5315.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
14:5616.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Ustroń z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14:5717.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:5918.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustanowienia służebności przesyłu.
15:0119.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.
15:0320.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
15:0421.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
15:0422.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:0423.Sprawy bieżące Miasta.
15:0724.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:0725.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad