LI Sesja Rady Miejskiej z dnia, 17 listopada 2022

Rada Gminy Izbica
Czas publikacji: 25 listopada 2022
Długość nagrania: 00:55:40
Liczba odtworzeń: 628
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Miejskiej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona 2023 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawk podatku od nieruchomości obowiazujacych na terenie Gminy Izbica na 2023 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Izbica.
8.Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2023 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2023 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Izbica na rok 2023 .
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych na terenie Gminy Izbica.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego o współpracy gmin"Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Narodowego" przy realizacji strategi partnerstwa oraz tworzeniu nowych wspólnych projektów zintegrowanych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru na drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gosodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,oraz ustalenia stawki opłaty.
16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Izbica na rok 2023.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Izbica wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy lubelskie sp.z.o.o w postaci prawa własnosci nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Izbica ul. Lubelska Gmina Izbica.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI.169.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 22 września 2020 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad przyznawania i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
21.Dyskusja i wolne wnioski.
22.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad