Sesja Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24.11.2022

Rada Miejska Cieszyna
Czas publikacji: 12 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 04:00:45
Liczba odtworzeń: 47
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
15:072.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:073.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:234.Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Cieszyna na 2023 rok.
17:485.Podjęcie uchwał w sprawie
15:26a)zmiany uchwały nr XVI/168/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
16:14b)przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna na lata 2022 – 2030,
16:36c)aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna, przyjętych uchwałą nr XXVII/172/99 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Cieszyna,
16:40d)zmiany uchwały Nr XX/236/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn,
16:41e)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dwóch umów najmu na czas oznaczony 10 lat,
16:44f)zmiany uchwały Nr XXXII/309/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
16:47g)zmiany uchwały Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
16:49h)zmiany uchwały Nr XLI/409/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyn oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
16:51i)zmiany uchwały nr XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
16:54j)określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych,
16:55k)określenia stawek podatku od środków transportowych,
16:56l)szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
17:07m)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
17:09n)zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok,
17:10o)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2039,
17:21p)rozpatrzenia wniosku spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zwolnienia/obniżenia stawek w podatku od nieruchomości dla działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,
17:28r)rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 3 października 2022 r. w sprawie udzielenia informacji w jaki sposób mieszkaniec może realizować wobec Rady Miejskiej Cieszyna prawo wynikające z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego,
17:39s)rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 3 października 2022 r. w sprawie wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna,
17:48t)petycji TINK TANK – GENESIS POLONIAE z dnia 22 października 2022 r. dotyczącej uroczystego uczczenia setnej rocznicy uchwalenia Polskiej Republikańskiej Konstytucji.
17:486.Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie między sesjami.
18:057.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18:068.Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania Komisji Rady i Klubów Radnych.
19:019.Oświadczenia i sprawy różne.
19:0110.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad