LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej Węgrowa

Rada Miejska w Węgrowie
Czas publikacji: 13 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 04:47:15
Liczba odtworzeń: 209
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:071.Otwarcie sesji .
14:072.Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
14:243.Informacja o pracy Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
14:394.Informacja na temat działań Rady Miejskiej i komisji stałych w okresie miedzy sesjami.
14:395.Interpelacje, zapytania zgłaszane przez radnych, wolne wnioski mieszkańców.
14:396.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14:477.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym wyników z egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2021-2022.
15:088.Informacja na temat planowanych inwestycji na 2023 rok ze środków własnych i zewnętrznych oraz prezentacja założeń inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu miasta na 2023 rok.
17:219.Podjęcie uchwał w sprawach:
15:341)przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Węgrowa na lata 2021-2030.
17:022)zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Węgrowa na lata 2022-2032,
17:043)wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2022,
17:184)ustalenia stawki podatku od posiadania środków transportowych,
17:215)Rocznego Programu Współpracy Miasta Węgrowa z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
17:2210.Przyjęcie protokołu Nr LV/2022 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 27 października 2022 roku.
18:4411.Sprawy różne.
18:4412.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad