Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Miasta Żyrardowa
Czas publikacji: 13 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 02:51:25
Liczba odtworzeń: 47
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

ISprawy organizacyjne:
15:131.Otwarcie obrad.
15:132.Stwierdzenie prawomocności obrad.
15:133.Przedstawienie porządku obrad.
15:164.Przyjęcie protokołów z LXI Sesji Rady Miasta i z LXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Żyrardowa.
IIProjekty uchwał w sprawie:
15:371.zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2022-2032,
15:372.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2022,
15:433.określenia stawek podatku od nieruchomości,
15:534.określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
16:275.powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie wykonywania zadań własnych Gminy Miasto Żyrardów w zakresie utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, oświaty, nauki, wychowania, kultury, społeczne oraz socjalne,
16:276.powierzenia „AQUA ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie wykonywania zadań własnych Gminy Miasto Żyrardów w zakresie prowadzenia działalności sportowo – rekreacyjnej, prowadzenia i zarządzania obiektami sportowymi oraz świadczenia usług w dziedzinie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Miasta Żyrardowa,
16:307.ustanowienia roku 2023 Rokiem Bohaterskich Żołnierzy Armii Krajowej z Żyrardowskiego Ośrodka „Żaba”,
17:128.zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa,
17:169.przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Żyrardowie na lata 2023 - 2027,
17:2110.uchwalenia Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,
17:2611.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV/394/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2021 r.,
12.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/184/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 czerwca 2012 r.,
17:3013.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/322/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 8 grudnia 2005 r.,
17:4814.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Chmielna),
17:4815.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Kasprowicza),
17:4816.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Piękna),
17:4817.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (ul. Południowa).
IIIInformacja:
17:481.Informacja o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta.
17:482.Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
17:493.Informacja o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych.
17:55IVWnioski, interpelacje i zapytania radnych.
17:58VWolne wnioski.
17:58VIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad