XLVII Sesja Rady Miejskiej Złotoryi - 24 listopada 2022

Rada Miejska Złotoryi
Czas publikacji: 13 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:39:47
Liczba odtworzeń: 24
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:311.Otwarcie posiedzenia XLVII sesji Rady Miejskiej.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja z pracy między sesjami.
5.Bezrobocie oraz zatrudnienie w mieście - Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi.
6.Podjęcie pakietu uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2022 rok
b)w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXVII.321.2021 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
c)w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
d)w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/241/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; wysokość środków na nagrody ze specjalnego funduszu nagród, zmienionej uchwałą nr 0007.XXXIX.330.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r. oraz uchwałą nr 0007.IX.72.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Rady Miejskiej Złotoryi
e)w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w formie zniesienia współwłasności w trybie bezprzetargowym
f)w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Złotoryi
g)w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych
h)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (przebudowa drogi ul. 3 Maja)
i)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (budowa chodnika ul. Grunwaldzka)
j)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (rozbudowa drogi ul. Legnicka)
k)w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Złotoryja, lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.
7.Wnioski i interpelacje radnych.
8.Sprawy różne.
14:109.Zamknięcie posiedzenia XLVII sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad