LVII Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Gminy Lipno
Czas publikacji: 12 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:31:41
Liczba odtworzeń: 53
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:311.Otwarcie obrad LVII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:322.Ustalenie kworum.
16:363.Przyjęcie porządku obrad LVII Sesji Rady Gminy Lipno.
16:384.Przyjęcie protokołów LV i LVI Sesji Rady Gminy Lipno.
16:395.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą "Klub Seniora+", druk nr 439.
16:416.Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Lipno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, druk nr 440.
16:437.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, druk nr 441.
16:448.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, druk nr 442.
16:459.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, druk nr 443.
16:4610.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usugi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, druk nr 444.
16:4711.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wilkowice, będącej kontynuacją ulicy Lotniczej, druk nr 445.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, druk nr 446.
16:4913.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zamianę nieruchomości, druk nr 447.
16:5014.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022, druk nr 448.
16:5115.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipno na lata 2022-2031, druk nr 449.
17:0116.Wolne wnioski i informacje.
17:0117.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad