Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 194 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 03:50:42
Liczba odtworzeń: 199
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Wnioski do porządku obrad.
10:19-wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 7.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parkingu na samochody osobowe, ciągu pieszo-jezdnego na działce nr geod. 56/1 obręb 76 przy ul. Starowiejskiej.
10:20-wniosek Prezydenta Miasta o zdjęcie z porządku obrad punktu 8.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 , budynek nr 1 z garażem podziemnym, parkingu, ciągu pieszo-jezdnego – na działkach nr geod. 113/9 i 113/11 obr. 113 przy ul. Sulimów w Siedlcach.
10:363.Informacja o stanie bezrobocia w mieście.
11:594.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2023 roku.
12:015.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/494/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
12:156.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parkingu na samochody osobowe, ciągu pieszo-jezdnego na działce nr geod. 56/1 obręb 76 przy ul. Starowiejskiej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2 , budynek nr 1 z garażem podziemnym, parkingu, ciągu pieszo-jezdnego – na działkach nr geod. 113/9 i 113/11 obr. 113 przy ul. Sulimów w Siedlcach.
13:099.Informacja nt. realizacji zadań oświatowych miasta Siedlce za rok szkolny 2021/2022.
13:1810.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu przejazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców na terenie Miasta Siedlce.
13:2111.Informacja nt. stanu zieleni na terenach komunalnych.
13:2612.Informacja w sprawie podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2023 roku.
13:2713.Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani Zakładu Karnego w Siedlcach mogą wykonywać prace społeczne w 2023 roku.
13:4114.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2023.
13:4215.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2023.
14:0016.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2023.
14:0217.Informacje: Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Skarbowego w Siedlcach, Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer, Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta nt. analizy oświadczeń majątkowych.
14:0318.Przyjęcie protokołów LVIII i LIX Sesji.
14:0419.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad