Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 01:29:54
Liczba odtworzeń: 342
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

13:111.Otwarcie obrad
13:112.Przyjęcie porządku obrad
13:113.Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Miejskiej w Kępnie
13:404.Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie
13:415.Interpelacje i zapytania radnych
13:416.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
13:417.Odpowiedzi na zapytania radnych
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
13:48a)Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2022-2041
14:01b)Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2022 rok
14:06c)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kępno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg,
14:13d)Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw dla dzieci u zbiegu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie oraz zmiany uchwały Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminy korzystania z placów zabaw dla dzieci usytuowanych na obszarze Gminy Kępno
14:18e)Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
14:21f)Uchwała w sprawie uchwalenia „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KĘPNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023”
14:26g)Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
14:339.Wolne wnioski i informacje
14:3310.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad