LXII sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 24 listopada 2022 r. o godz. 9.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 05:23:24
Liczba odtworzeń: 1345
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:111.Otwarcie obrad LXII sesji i stwierdzenie kworum.
09:112. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
09:153. Przyjęcie porządku obrad.
09:164. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
11:345. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Dobra, Michałówek i Sosnowiec (LXII_530_2022).
11:366. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Sosnowiec (LXII_531_2022).
11:377. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Wyskoki, Kalinów i Bratoszewice (LXII_532_2022).
11:388. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice (LXII_533_2022).
11:399. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego (LXII_534_2022).
11:3910. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zelgoszcz w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (LXII_535_2022).
11:4011. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków (LXII_536_2022).
12:2012. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków (LXII_537_2022).
12:4613. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryków na lata 2022-2027 (LXII_538_2022).
12:4714. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (LXII_539_2022).
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
12:5016. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12:5517. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok.
12:5618. Zatwierdzenie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 27 października 2022 r.
13:2619. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
13:2820. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
14:2621. Sprawy różne.
14:2822. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
14:2823. Zamknięcie obrad LXII sesji.
pokaż cały porządek obrad