2022.11.24 - L sesja Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Rada Miejska w Krotoszynie
Czas publikacji: 12 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 04:05:13
Liczba odtworzeń: 184
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:051.Otwarcie sesji
10:112. Ustalenie porządku obrad
10:123. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
10:254. Interpelacje i zapytania radnych
10:365. Wnioski radnych oraz wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
10:446. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
10:577. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
11:01a)uznania Rady Miejskiej w Krotoszynie za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji w sprawie wydłużenia czasu pracy świetlicy oraz oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biadkach
11:04b) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
11:07c) zmiany uchwały nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
11:09d)określenia średniej ceny jednostek paliwa w Mieście i Gminie Krotoszyn na rok szkolny 2022/2023
11:19e) zmiany uchwały nr XV/151/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Krotoszyn
11:25f) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krotoszyn
11:27g)nadania nowych nazw ulic na terenie miasta Krotoszyn
11:30h)szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
11:52i)opłaty targowej
11:56j)obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
12:40k)rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krotoszyna
12:44l)sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLIX/431/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok
12:49m) zmiany uchwały nr XXXVII/334/2021 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
13:20n) zmian w budżecie na 2022 rok
13:229. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym
13:2310. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej
14:0711. Wolne głosy
14:0712. Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad