Sesja Rady Miejskiej Pruszcz, 24 listopada 2022

Rada Gminy Pruszcz
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 01:18:22
Liczba odtworzeń: 389
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie L sesji Rady Miejskiej;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej;
7. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej z pracy w okresie między sesjami;
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na rok 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Pruszcz stanowiącej własność osób fizycznych;
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy dla skweru u zbiegu ulic: 3 Maja i Lipowej w Pruszczu; - stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dot. dofinansowania remontu świetlicy wiejskiej w Łaszewie; - stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
14. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Rehabilitacji w Pruszczu;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pruszcz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski” Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Wałdowo, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 169/2 stanowiącej własność mienia Gmina Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 r. wraz z przedstawieniem wyników konsultacji;
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruszcz;
19. Podjęcie uchwały zmieniającej załącznik do uchwały Nr XXX/169/2012 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Pruszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów ;
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami;
22. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przez nieruchomość o nr ewidencyjnym 128/1 położonej w miejscowości Topolno;
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Pruszcz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2022 rok;
26. Wolne wnioski i informacje;
27. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad