Sesja Rady w dniu czwartek, 24 listopada 2022

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 12 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 02:35:58
Liczba odtworzeń: 83
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie LI Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
10:373. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. /Druk nr 1/
10:434. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. /Druk nr 2/
10:465. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Bełchatowskiego. /Druk nr 3/
11:526. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/311/22 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej. /Druk nr 4/
11:557. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Bełchatów. /Druk nr 5/
11:598. Informacja dot. wydanych decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia opłaty „planistycznej” oraz zgłoszonych żądań w związku z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za okres: od 01 października 2021 r. do 31 października 2022 r. /Druk nr 6/
12:029. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. /Druk nr 7/
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/405/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części, położonych na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa. /Druk nr 8/
12:1211. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 9/+ autopoprawka
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2022 rok. / Druk nr 10/+ autopoprawka
12:2113. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bełchatowie i nadania jej statutu. / Druk nr 11/
12:2914. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie rozpatrzenia petycji. / Druk nr 12/
15. Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji:
a) Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji;
16. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
17. Sprawy różne.
12:4518. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad