LIII Sesja Rady Gminy Sadki, 24 listopada 2022 r.

Rada Gminy Sadki
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 01:45:53
Liczba odtworzeń: 282
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:031. Otwarcie sesji.
11:042. Przyjęcie zmian porządku obrad.
11:043. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
11:334. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał między sesjami.
11:455. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2022 rok.
11:486. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
11:537. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Sadki do tworzonego Stowarzyszenia Partnerstwo dla Krajny i Pałuk oraz wskazania osoby do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Partnerstwo dla Krajny i Pałuk.
11:588. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
12:049. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
12:3510. Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg.
12:3911. Informacja dot. ilości pozyskanych środków finansowych, w tym unijnych w 2022 roku i przewidywanych na 2023 rok.
12:4612. Sprawy różne, wolne wnioski.
12:4613. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad