XLVIII Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 23 listopada 2022

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 24 listopada 2022
Długość nagrania: 01:21:48
Liczba odtworzeń: 678
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze gminy Kleszczewo na 2023 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
10.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/363/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w zespołach szkół prowadzonych przez gminę Kleszczewo.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2023r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do szkół i przedszkoli
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018-2022.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/90 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 października 1990r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych”.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2022-2041.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Swarzędz Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Swarzędz realizacji zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kleszczewo.
18.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
19.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
20.Zapytania i wolne wnioski.
21.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad