Sesja Rady w dniu środa, 23 listopada 2022

Rada Gminy w Grębocicach
Czas publikacji: 126 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 00:33:52
Liczba odtworzeń: 160
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:461.Otwarcie sesji Rady Gminy Grębocice, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:482. Przedstawienie porządku obrad sesji.
15:483. Informacja na temat uwzględnienia bądź nieuwzględnienia złożonych przez radnych sprostowań, uzupełnień i uwag do protokołu.
16:024. Informacja Wójta na temat realizacji zadań między sesjami.
16:065. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Grębocice na rok 2022.
16:086. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębocice.
16:107. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej W Grębocicach.
16:128. Podjęcie uchwały w sprawie obniżki ceny żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku.
16:139. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16:1510. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.
16:1611.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium dla sportowców Gminy Grębocice.
16:1812.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Grębocice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
16:1813. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16:1814.Sprawy różne.
16:1915.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad