LVII Sesja Rady Miejskiej w Augustowie w dniu 21 listopada 2022 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 21 listopada 2022
Długość nagrania: 06:40:33
Liczba odtworzeń: 981
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:141.Otwarcie obrad.
2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
11:27a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
11:52b)określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
12:07c)ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
13:15d)zmiany Uchwały nr XLVIII/494/2022 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów,
13:31e)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2023-2026,
13:33f)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
14:10g)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
14:48h)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
15:47i)zmian budżetu miasta na rok 2022,
15:56j)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2036.
15:583.Informacja w sprawie podatku rolnego oraz podatku leśnego na 2023 rok.
15:584.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad