XVIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 13 stycznia 2020

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 76 dni 14 godzin temu
Liczba odtworzeń: 456

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2.Zmiana porządku obrad - dodanie punktu IV.7
3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
4.Sprawozdania z działalności w 2019 roku:
1)Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
2)Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
3)Komisji Budżetowo-Prawnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
4)Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
5)Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
6)Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
5.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał:
1)w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2020 rok
2)w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2020 rok
3)w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn na 2020 rok
4)w sprawie zmiany uchwały nr V/52/2019 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kostrzyn na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi
5)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Żeromskiego i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn
6)w sprawie zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2020 rok
7)w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kostrzyn na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
6.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
8.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski
9.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad