Sesja Rady w dniu piątek, 28 października 2022

Rada Miejska w Bogatyni
Czas publikacji: 74 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 03:55:49
Liczba odtworzeń: 131
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.
4.Studium wykonalności doprowadzenia kolei do Miasta i Gminy Bogatynia.
5.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy (OSiR, BOK, BP).
6.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
7.Podjęcie uchwał:
1.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 621.2022/,
2.w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 622.2022/,
3.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia umowy najmu garażu /projekt nr 623.2022/,
4.w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia /projekt nr 624.2022/,
5.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnych umów dzierżawy /projekt nr 625.2022/,
6.w sprawie podjęcia Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2021-2027 /projekt nr 626.2022/,
7.w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bogatynia /projekt nr 627.2022/,
8.w sprawie podziału środków z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Bogatynia /projekt nr 628.2022/,
9.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatyni /projekt nr 629.2022/,
10.w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok /projekt nr 630.2022/.
8.Sprawy różne, wolne wnioski.
9.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad