XLVIII Sesja Rady w dniu piątek, 28 października 2022

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 3 listopada 2022
Długość nagrania: 02:10:39
Liczba odtworzeń: 441
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2022-2034;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2022 r.;
3)udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku na zakup sprzętu pożarniczego;
4)ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości;
5)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Bilew, gmina Sędziejowice;
6)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice;
7)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice – rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice;
8)przeniesienia własności gruntu położonego w miejscowości Rososza;
9)wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sędziejowice.
10)petycji o uruchomieniu autobusowej linii komunikacyjnej transportu zbiorowego na trasie: Korczyska, Siedlce, Grabno, Wola Wężykowa, Kozuby, Podule, Sobiepany, Brzeski, Zduńska Wola.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad