XLIX Sesja Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 października 2022

Rada Miejska Rydzyny
Czas publikacji: 2 listopada 2022
Długość nagrania: 01:09:11
Liczba odtworzeń: 1146
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:151.Otwarcie obrad Sesji.
14:172.Przyjęcie porządku obrad.
14:213.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14:274.Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
14:385.Informacja Burmistrza z realizacji zadań oświatowych w gminie w roku szkolnym 2021/2022.
14:416.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o wynikach dokonanej analizy oświadczeń i majątkowych złożonych przez zastępcę burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.
14:427.Informacja Przewodniczącego Rady o wynikach dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej.
8.Podjęcie uchwał w sprawie
14:47a)określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 357,
14:49b)określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – druk nr 358,
14:50c)przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Rydzyna na lata 2023-2025 – druk nr 359,
14:51d)wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Leszczyńskiego nieruchomości gminnych położonych na terenie gminy Rydzyna – druk nr 360,
14:53e)wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/11 położonej w miejscowości Rojęczyn – druk nr 361,
15:01f)zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2022 rok – druk nr 362,
15:07g)zmiany uchwały Nr XXXVIII/287/2021 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2022-2038 ze zm. – druk nr 363.
15:099.Przyjęcie interpelacji radnych.
15:0910.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
15:2011.Zapytania i wolne głosy.
15:2012.Zakończenie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad